4 Nisan 2021 Pazar

TARİHTEN -Tarih Sayfalarından- NOTLAR – 12

            ‘1789 sonrası gelen milliyetçilik fikrinin etkisiyle Osmanlı/İmparatorluk tebaasının kendisini Ortodoks olarak değil de Yunan/Bulgar şeklinde tanımlayıp kimlik kazanmanın Arap/Arnavut gibi Müslüman unsurlar arasında da yayılmaya başlaması, kapitülasyonlar yanında ekonomik borçların katbekat artması, Düyun-u Umumiye sarmalında yeni ulusların oluşumu ve ardından dünya paylaşım savaşı ile sistemin/imparatorluğun tamamen çökmesini beraberinde getirecektir.’

II. Meşrutiyet / İttihat Terakki Dönemi

Kanuni Esasi’de -31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasından ve Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra- yapılan 1909 değişiklikleriyle parlamenter hükümet sistemi benimsenip, meşrutiyet ya da anayasal monarşi gerçekleşirken, Heyet-i Ayan kararnamesi ile “hakimiyeti milliye ilkesi” anayasal tarihimize girmiştir.

Mutlakıyet idaresi, Meşrutiyet çerçevesinde parlamenter rejime dönüştürülmüş, Meclis’in kabineyi/hükümeti düşürmesi kolaylaştırılıp, hükümetin Meclis’i feshi hemen hemen hukuken imkânsız hale getirilmiş, hükümet Meclis’e tamamen tâbi bir duruma sokulmuştur. Meclis’in bağımsızlığını sağlamak amacıyla Kabinenin padişah yerine, Meclis’e karşı sorumluluk sistemi oluşturularak demokratik bir denetim sistemi ile Padişahın (yasama ve yürütme üzerindeki) 1876’daki yetkisi sınırlanmıştır. 600 yıllık Osmanlı Hanedanı -Hilafetin emanetçisi olarak önemini korusa da- birkaç yıl içinde gücünü ve görkemini büyük ölçüde yitirmiştir.

Osmanlı Devleti yıllarca Batılılaşmanın etkisi altında kalmıştır. Meşrutiyet döneminde -Türk tarihinde seçim geleneğinin doğuşu açısından- ilk kez geniş halk kesimleri iktidarı denetlemenin aracı olarak görülen Meclise temsilciler göndermiş ve birden fazla siyasal partinin katıldığı ilk seçimler yapılmıştır. 1908-1918 devresi içinde 4 genel seçim yapılıp, 24 hükümet kurulmuş, Mebusan Meclisi 1908-1920 devresi boyunca -fesihler ve tatiller nedeniyle- 4 defa feshedilmiş, Meşrutiyet’in parlamento hayatı 7 yıldan biraz fazla sürebilmiştir. Siyasî iktidar, 1908’den 1918’e kadar -10 yıllık süreçte, 6 aylık bir ara dışında (Temmuz 1912-Ocak 1913)-, İttihad ve Terakki Cemiyeti/Fırkasında toplanmış, partinin Meclis çoğunluğuna, bu kanaldan da parti liderlerine (10 kişilik Merkez-i Umumi heyetine) geçmiş, İttihad ve Terakkinin mutlak hâkimiyetinden doğan fiilî bir tek parti rejimi oluşturulmuştur.

İttihat ve Terakki 10 yıla yakın iktidar yaşamını I. Dünya Savaşı yenilgisiyle noktalamıştır. Bu son aynı zamanda 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunun da sonu ve alınyazısı olmuştur.

Türk tarihinde Osmanlı’nın son döneminde etkin olan “İttihat ve Terakki” (Konu daha ayrıntılı olarak 4.10.2020 tarihinde bu sütunlarda “… NOTLAR – 5/ İttihat ve Terakki”  başlığıyla paylaşılmıştır)  özellikle II. Meşrutiyete damgasını vuran bu siyaset/akım gizemleriyle, -kusurları/ yanlışları yanında vatanperverliği ile- tarih olurken, siyaset tarihinin kendine özgün sayfaları içerisinde yerini alacaktır.

Remzi KOÇÖZ

Hiç yorum yok:

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz